Warunki gwarancji na projektor Vivitek (EMEA)

Ograniczona gwarancja

Vivitek udziela następującej ograniczonej gwarancji pierwotnemu właścicielowi swoich projektorów w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie (dalej „EMEA”).

 1. Ograniczona gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa lub krajowe przepisy rządowe w danym kraju, o ile kraj ten znajduje się w regionie EMEA.
 2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonawcze projektora albo produktu firmy Vivitek. Wyjątki wymieniono w oddzielnych sekcjach.
 3. Okres gwarancji na projektor lub produkt Vivitek wynosi minimum 2 lata. Akcesoria (lampy, obiektywy, pilot zdalnego sterowania, moduły itp.) mają różne okresy gwarancji – te, jak również dodatkowe gwarancje, zależą od produktu, patrz oddzielne sekcje.
 4. W przypadku wystąpienia wady produktu objętej niniejszą ograniczoną gwarancją Vivitek, według własnego uznania, podejmie decyzję o naprawie lub wymianie produktu na taki sam albo podobnie działający produkt.
 5. Etykieta z numerem seryjnym produktu musi być nienaruszona i znajdować się na produkcie, tak jak ją pierwotnie umieszczono.
 6. Gwarancja Vivitek jest ograniczona do naprawy lub wymiany produktu. Vivitek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, karne, specjalne ani wynikowe koszty, wydatki ani odszkodowania związane z utratą przychodów, wynajmem produktów zastępczych, oszczędności ani inne obciążenia finansowe powstałe na skutek wady.
 7. Z wyjątkiem wyraźnych gwarancji określonych powyżej w niniejszej „Ograniczonej gwarancji Vivitek”, Vivitek nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do produktów, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, zadowalającej jakości albo naruszenia praw własności intelektualnej.

Wyłączenie z ograniczonej gwarancji
Następujące przypadki nie są objęte ograniczoną gwarancją Vivitek:

 1. Uszkodzenie produktu i jego otoczenia na skutek wad spowodowanych montażem niezgodnym z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i instalacji opisanymi w instrukcji obsługi.
 2. Przepięcie zasilania w przypadku nieprawidłowego napięcia lub połączenia z niezgodnymi komponentami albo akcesoriami.
 3. Produkty, które zostały upuszczone lub z którymi obchodzono się w niedelikatny sposób.
 4. Produkty, które zostały naprawione przez jakąkolwiek osobę lub firmę nieautoryzowaną przez Vivitek, produkty zmodyfikowane albo których konserwacja w inny sposób wykracza poza to, o czym mowa w instrukcji obsługi.
 5. Użycie nieoryginalnych lamp spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.
 6. Uszkodzenia spowodowane nadmiarem wilgoci lub złą jakością powietrza, które mogą mieć wpływ na działanie produktu (pył, nikotyna, piasek, korozja itp.).
 7. Uszkodzenia powstałe w wyniku braku konserwacji lub czyszczenia wbrew zaleceniom instrukcji obsługi. Oczyszczanie z pyłu nie jest objęte gwarancją fabryczną.
 8. Normalne zużycie, zadrapania i kwestie estetyczne.
 9. Produkty używane zbyt intensywnie. Za normalne użytkowanie uważa się maksymalnie 12 godzin, chyba że produkt został zaprojektowany i jest przeznaczony do intensywnego użytkowania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 10. Oprogramowanie, płyta CD-ROM i inne nośniki nie są objęte ograniczoną gwarancją.

Okresy gwarancji

Poniższa tabela przedstawia okresy gwarancji obowiązujące w przypadku różnych produktów firmy Vivitek. W konkretnych krajach mogą wystąpić odstępstwa (zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami). Data zakupu przez właściciela jest używana do określenia gwarancji. Obowiązkiem właściciela jest zachowanie kopii dowodu zakupu w celu ubiegania się o gwarancję na produkt w przypadku wad objętych ograniczoną gwarancją.

Vivitek_Warranty (2)

Jeśli w produkcie Vivitek wystąpi wada objęta niniejszą ograniczoną gwarancją, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą Vivitek lub jednym z autoryzowanych partnerów serwisowych Vivitek w regionie EMEA.

Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe lub wykonawcze projektora firmy Vivitek z wyłączeniem sytuacji opisanej poniżej. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w przypadku projektorów zakupionych i używanych w regionie EMEA. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat (minimum) z wyjątkiem lampy, OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI NA LAMPĘ, od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancyjnego koszty robocizny i części w ramach wszelkich usług naprawczych obciążają Państwa. Zakres gwarancji jest ograniczony tylko do pierwszych nabywców i wygasa, jeśli projektor został sprzedany lub przekazany innym osobom.

Jeśli po zastosowaniu się do wszystkich instrukcji zawartych w instrukcji obsługi projektora okaże się, że serwis jest potrzebny, należy skontaktować się z autoryzowanym partnerem serwisowym Vivitek pod adresem podanym na stronie 24 w celu przeprowadzenia serwisu i naprawy.

Zostaną Państwo poproszeni o przedstawienie paragonu sprzedaży, faktury lub innego dowodu zakupu od autoryzowanego sprzedawcy Vivitek, określającego pierwotną datę zakupu

Vivitek dąży do zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji i oferuje program dla regionu EMEA, w którym wszystkie projektory Vivitek są objęte gwarancją na wypadek awarii przez okres dwóch, trzech lub pięciu lat, w zależności od modelu i czasu pracy urządzenia.

Skontaktuj się z nami w celu chęci zakupu lub prezentacji produktu. W przypadku pytań dotyczących kwestii technicznych odwiedź naszą stronę pomocy.