Warunki gwarancji na projektor Vivitek (EMEA)

Vivitek udziela następującej gwarancji ograniczonej pierwotnym nabywcom swoich projektorów na rynku europejskim.

Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i wady wykonawstwa nowego projektora Vivitek z opisanymi niżej wyjątkami. 

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie projektory zakupione i użytkowane w Europie i zachowuje ważność przez okres minimum dwóch lat (zależnie od produktu), za wyjątkiem lampy, która podlega ochronie gwarancyjnej przez okres 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy od daty zakupu, zależnie od tego, który z tych okresów upłynie jako pierwszy. Akcesoria fabrycznie załączone do projektora (pilot, kable, adaptery, pokrowce itp.) są objęte roczną gwarancją. Po wygaśnięciu gwarancji koszt prac naprawczych i części związanych z naprawą projektora ponosi jego nabywca. Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują jedynie pierwotnym nabywcom projektora i wygasają z chwilą przeniesienia tytułu własności do projektora w wyniku jego sprzedaży lub przekazania. Skorzystanie z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji nie ogranicza praw nabywcy związanych ze sprzedażą rzeczy konsumpcyjnych, które przyznaje ustawodawstwo krajowe. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

Vivitek zobowiązuje się naprawić wszelkie usterki materiałowe lub wady wykonawstwa projektora lub — jeżeli uzna za stosowane — wymienić wadliwy projektor na nowy. Podczas okresu gwarancyjnego Vivitek zobowiązuje się wymienić wadliwe części projektora na nowe lub zregenerowane lub naprawić projektor, nieobciążając nabywcy projektora opłatami za części ani wykonaną pracę.

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzenia projektora spowodowanego wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, nadużywaniem, zaniedbaniem, modyfikacjami, działaniem siły wyższej lub nieuprawnioną naprawą projektora. Ponadto gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z: 

  1.  Niepoprawnej lub niewłaściwie przeprowadzonej instalacji, regulacji ustawień, naprawy lub konserwacji,
  2.  Zbyt wysokiego napięcia prądu, podłączenia źródła prądu o niewłaściwym napięciu lub połączenia z niekompatybilnymi częściami bądź akcesoriami
  3. Napraw wykonywanych jakiekolwiek inne osoby niż serwis posiadający autoryzację Vivitek.

 

Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli na projektorze nie znajduje się fabryczny numer seryjny.

Aby projektor mógł zostać objęty niniejszą gwarancją, jego właściciel musi być pierwotnym nabywcą projektora Vivitek, a na projektorze musi znajdować się oryginalny fabryczny numer seryjny. Jeżeli po wykonaniu wszystkich poleceń przedstawionych w instrukcji obsługi projektora Vivitek jego nabywca uzna, że konieczna jest naprawa, powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem Vivitek pod podanym niżej numerem lub adresem w celu umówienia się na odbiór i naprawę projektora. Klient zostanie poproszony o przedłożenie dowodu zakupu (kwitu kasowego, faktury lub innego dowodu zakupu uzyskanego od dystrybutora produktów Vivitek), na którym podana jest data pierwszego zakupu.

 

Akcesoria sprzedane oddzielnie, takie jak klucz sprzętowy WIFI, pilot, pokrowiec itd. objęte są gwarancją ważną przez 1 rok. Lampy zamienne zakupione osobno są objęte gwarancją ważną przez 6 miesięcy lub 1000 godzin pracy, zależnie od tego, który okres upłynie pierwszy.

Podmiotem udzielającym gwarancji jest: ViDiS S.A., Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

 

Service contact

 

Jeśli masz sugestie lub komentarze na temat naszych produktów i usług, prosimy o kontakt.